Cây Trường Sinh

Tai Phật là loại cây chịu bóng rất thích hợp được trồng trong bóng râm